Maluchy

"Maluchy", jak nazwaliśmy dzieci w wieku od 7 do 14 lat, to grupa o wyjątkowej specyfice zarówno pod względem psychologicznym jak i konsumenckim.

Narzędzie badawcze, które skonstruowaliśmy do tego pomiaru, uwzględnia owe szczególne cechy i potrzeby młodych respondentów. Metodologia pomiaru została przygotowana w sposób zbliżony do metodologii Polskiego Badania Czytelnictwa, dzięki czemu studium "Maluchy" może stanowić uzupełnienie standardowego pomiaru czytelnictwa jakim jest PBC, będąc "rozszerzeniem" grupy wiekowej "w dół".

 

Cele badania

Celem badania jest dostarczenie wskaźników czytelnictwa dla tytułów prasowych i komiksów czytanych przez dzieci i młodzież. Wskaźniki czytelnictwa zostały zbudowane w oparciu o standardowe definicje, pozwalające na ocenianie zasięgu poszczególnych tytułów. W ramach badania gromadzone są także informacje dotyczące korzystania z innego rodzaju mediów, tzn. radia, telewizji czy Internetu. Są to wskaźniki pozwalające na ogólne zorientowanie w „intensywności” korzystania z poszczególnych mediów, np. liczba godzin poświęcana na oglądanie telewizji w dzień powszedni i weekendowy, czas spędzany przed komputerem, sposoby jego wykorzystania itp. Badanie jest dorocznie aktualizowane i staramy się ujmować w nim najnowsze produkty i media adresowane do badanej grupy wiekowej.

Wszystkie informacje o charakterze "medialnym" wzbogacone są o dane opisujące młodych odbiorców pod względem demograficznym, konsumenckim (kieszonkowe, sposób pozyskiwania pieniędzy czy informacje o konsumpcji produktów i marek kierowanych do tej grupy odbiorców) oraz psychograficznym (hobby, sposób spędzania wolnego czasu, opinie na temat stosunków w rodzinie).

Metoda badania

Badanie prowadzone jest na drodze wywiadu kwestionariuszowego. Blok pytań dotyczących czytelnictwa realizujemy według metody "recent reading", wspomaganej prezentacją winiet poszczególnych czasopism i komiksów. Lista czasopism i komiksów jest wariantowana ze względu na wiek badanych dzieci.

W studium znalazło się kilka, do pewnego stopnia niezależnych, bloków pytań. Dotyczą one: czytelnictwa czasopism, powodów czytania, kontaktu z innymi mediami: radiem, telewizją, internetem, kinem, zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu, hobby, stylów życia (stosunki w rodzinie, opinie na rozmaite tematy itp.) zwyczajów konsumenckich, metryczki dziecka i rodziców oraz cech gospodarstwa domowego. Głównym respondentem w badaniu jest dziecko, rodzice odpowiadają na pytania dotyczące gospodarstwa domowego i pytania metryczkowe. Pomiar dokonywany jest dwa razy do roku: wiosną oraz jesienią.

Próba

Próba do badania w każdej fali jest losową 1000-osobową reprezentacją ogółu dzieci mieszkających w Polsce w wieku 7-14 lat (populacja o liczebności 4 395 229 osób). Próba ma charakter imienny i jest dobierana z rejestru PESEL administrowanego przez MSWiA.

Koordynacja realizacji projektu
Izabella Anuszewska
Press Research Director
e-mail: izabella.anuszewska@millwardbrown.com tel: +48 22 5452000

Share